Underlig at denne svindel ikke reageres på.

                                                                                                                                                            21.12.14

Saken gjelder en utenlandsk kvinne som siden oktober 2013 har bodd i Skedsmo kommune mens NAV betaler en leilighet for henne i Ås kommune. Hun har ikke meldt flytting til folkeregisteret eller skattemyndighetene. Kvinnen er min fraseparerte kone fra Kina. Hun kom til Norge i juli 2011 på familiegjenforeningsvisum. Visumet gjelder ett år om gangen de første 3 årene. Jeg må signere hvert år. Etter 3 år skulle hun få permanent oppholdstillatelse. Pga. alvorlige problemer i ekteskapet fortalte jeg henne april 2013 at jeg ønsket skilsmisse og at jeg ikke kom til å signere en ny oppholdstillatelse og jeg fortalte henne at hun måtte returnere til Kina. Hun «flyktet» til krisesenteret og søkte oppholdstillatelse etter Utlendingslovens mishandlingsbestemmelse § 53 b:

§ 53. Fortsatt oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag

En utlending som har oppholdstillatelse etter §§ 40 eller 41, skal etter søknad gis ny oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag dersom:

a) samlivet er opphørt på grunn av referansepersonens død, med mindre særlige grunner taler imot det, eller

b) samlivet er opphørt, og det er grunn til å anta at utlendingen eller eventuelle barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet.

Det er vanskelig å forsvare meg mot hennes falske beskyldninger fordi jeg ikke betraktes som part i saken og at jeg derfor automatisk nektes innsyn i saksdokumentene. Jeg har aldri mishandlet min kone og jeg vet ikke konkret hva jeg beskyldes for! Uten innsyn i dokumentene har jeg liten mulighet til kontradiksjon, å føre motbevis eller forsvare meg på annen måte.

Det er også uheldig at utlendingsloven baserer seg på antagelser istedenfor bevis. Det er godt kjent blant utlendinger at hvis ikke ekteskapet fungerer har ektefellen en mulighet til å oppsøke et krisesenter hvor ektefellen kan påstå at utlendingen er blitt mishandlet. Da kan saken treneres i ett eller kanskje to år mens vedkommende kan få over kr. 10.000 i måneden fra NAV mens saken og eventuell anke behandles.

I min fraseparerte kones brev av 17.08.14 til fylkesmannen i Oslo tolker jeg det slikt at hun får kr. 5.000 fra NAV for å leie ett rom i en leilighet i Ås kommune.

Min kone bruker i et facebookliknende kinesisk sosialt medium som heter QQ. På QQ var hun med i en gruppe for kinesere tilknyttet UMB. 07.10.2013 skrev min fraseparerte kone følgende i denne gruppen:

目前我是住在NN家,每月付房租。政府帮助付付。(Now I am living in NN’s home and pay her rent every month. The government helps me to pay it.)

NN er en venn av både meg og min fraseparerte kone. Under opphold på krisesenteret endret min fraseparerte kone sin postadresse til NNs. Jeg har svært mye kontakt med NN og hennes barn og jeg kan si med hundre prosent sikkerhet at min fraseparerte kone aldri har bodd hos NN med unntak av noen uker i juli da NN reiste til Kina. NN har hårdnakket benekter overfor meg at hun har tatt imot penger eller har noen kontrakt med NAV. Det er teoretisk mulig at min fraseparerte kone leier et annet rom i Ås med bistand fra NAV, men hun har siden oktober 2013 bodd hos en mann i Skedsmo kommune. Ettersom hun fortsatt pr. september 2014 går på voksenopplæring i Ås kommune og fortsatt bruker NNs postadresse regner jeg med at hun ikke har meldt flytting. Dette er i så fall i strid med skatteloven og folkeregisterloven.

 

Til min fraseparerte kone.                                                                                   21.12.14

 

I ditt brev av 17.08.14 til Fylkesmannen i Oslo Akershus skriver du følgende: «Jeg kan ikke se at jeg har gjort noe galt i denne saken.»

Her er noen utdrag fra Lov om folkeregistrering [folkeregisterloven]:

§ 7. Den som endrer bosted i Norge, plikter innen 8 dager etter flyttingen å melde dette til Skattekontoret.

Forskrift om folkeregistrering Kapittel 5. Hvor i Norge en person skal regnes som bosatt

§ 5-1. Hovedregelen om bosted - regelmessig døgnhvile

Når ikke annet følger av bestemmelsene i § 5-2 til § 5-11, regnes personer som bosatt der de regelmessig tar sin døgnhvile.

Tidsbegrensede (midlertidige) opphold av under seks måneders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet, med mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige tilknytning i dette tidsrom. Viser oppholdet seg å vare utover seks måneder, skal vedkommende regnes som bosatt på oppholdsstedet, jf. første ledd.

Det er straffbart dersom man unnlater å melde flytting. Det samme gjelder dersom man gir uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

§ 16. Dersom strengere straffebestemmelser ikke kommer til anvendelse, blir forsettlige eller uaktsomme overtredelser av denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av loven å straffe med bøter.

Er påbudt melding unnlatt, eller uriktige opplysninger gitt, i den hensikt å unndra seg eller en annen en offentlig forpliktelse, kan fengsel inntil 3 måneder anvendes. Den skyldige plikter å erstatte de utgifter som hans forhold har påført skattekontoret.

 

I samme brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innrømmer du faktisk at du siden oktober 2013 ikke har bodd (hadde din overveiende døgnhvile) i leiligheten (rommet) som NAV betaler kr. 5000 for hver måned. Din nåværende samboer har også bekreftet dette i et brev til Fylkesmannen i Oslo Akershus av samme dato. Den 07.10.2013 skrev du på QQ, et kinesisk facebookliknende nettsted, at du bodde i et rom hos NN og at NAV betalte for din husleie. Rommet det gjelder tilhører en av mine nærmeste venner. Da du og jeg var gift lærte jeg henne å kjøre bil. Jeg tar hennes 10 år gamle sønn ofte på fisketur i nærmiljøet, og vil har flere ganger vært på fisketurer hos Arild Karlsen i Lommedalen. Jeg har faktisk flere ganger vært med ham på fisketurer i oktober 2013. Jeg har hjulpet henne, vår felles venninne, med hennes nye kjøkkenprosjekt - som strakte seg over veldig mange måneder. I denne forbindelse var jeg i denne leiligheten flere ganger i uken. Noen ganger kom jeg uanmeldt. Enkelte ganger gikk jeg inn i hennes leilighet når hun ikke var hjemme for å hente verktøy som jeg trengte. Jeg vet hvor nøkkelen er gjemt. Visste du at jeg brukte nettopp det eksakt samme rommet som du angivelig bor i som lagerplass for en del av mine eiendeler fra tidlig desember 2013 til midten av juni 2014?

Du har i stedet bodd (hatt den overveiende døgnhvile) i Skedsmo kommune nærmere bestemt hos en mann som bor i Øvre Kjellerstuvei fra tidlig oktober 2013 frem til nå! NAV har gitt deg økonomisk bistand for å betale for en bolig hvor du ikke har bodd og som jeg har brukt som lagerplass! Ås kommune har finansiert over ett års voksenopplæring som egentlig skulle ha vært Skedsmo kommunes ansvar. Hva har blitt av de 5000 kr. i måneden du fikk fra NAV for å betale for dette rommet du ikke bodde i? Vår felles venninne som eier leiligheten har hardnakket benektet overfor meg at hun har mottatt penger av deg og det skulle jo bare mangle fordi du aldri har bodd i denne leiligheten med unntak av ca. 3 uker i perioden mellom 14.07.2013 t.o.m. 12.08.2013 da vår felles venninne var i Kina. De pengene gikk kanskje rett vest eller i ditt tilfelle rett øst?

Når du lar være å melde flytting og hvis din samboer unnlater å oppgi at han nå har samboer, slik som dere er pålagt av loven å fortelle om, er en av konsekvensene at skatteberegningen blir feil. Da er det kanskje skattesvindel!

I ditt brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver du følgende:

«Jeg forstår ikke hvorfor han (dvs. undertegnede) trenerer denne saken. Vi er separert, han ønsker meg ut av landet.»

Det jeg ønsker er at du trekker din anke og slutter å lyve til politiet og UDI om at du er blitt mishandlet av meg. Du har aldri blitt mishandlet av meg! Du har søkt om oppholdstillatelse jf. utlendingsloven § 53 b etter den såkalte mishandlingsbestemmelsen. Etter mer enn 7 måneders saksbehandlingstid fikk du avslag. UDI og politi antar ikke at du er blitt mishandlet av meg. Men du har valgt å anke. Etter snart ett års saksbehandlingstid er saken ennå ikke avgjort. Det er heller du som trenerer saken. Er du klar over at det er straffbart å forsettlig gi uriktige eller åpenbart villedende opplysninger til politi eller UDI?

Vår felles venn Yujuan Huang prøvde også å misbruke krisesenteret og utlendingslovens mishandlingsbestemmelse. Først politianmeldte hun ektemannen sin sensommer 2012 for mishandling av både henne og sin sønn og «flyktet» med sin sønn på krisesenteret. Saken ble henlagt pga. manglende påtalebegjæring! Mars 2013, like før visumet hennes løp ut gikk Yujuan hjem til sin ektemann med ei flaske vin, beklaget sin politianmeldelse og tryglet om å gjenoppta ekteskapet. Hun fortalte ektemannen at hun hadde fått dårlig rådgivning av noen. (Vedkommende som ga Yujuan dårlig råd og praktiske bistand i forbindelse med «flukten» til krisesenteret er nettopp en av de personene som også ga deg dårlig råd!) Monkey see monkey do! Ektemannen ønsket ikke å gjenoppta ekteskapet og da søkte Yujuan oppholdstillatelse etter Utlendingslovens mishandlingsbestemmelse §53b. Jeg fikk vite januar 2014 at Yujuan fikk avslag. Hun returnerte til Kina uten å anke. Ektemannen, som de aller fleste som ble falskt beskyldt av sin utenlandske kone, har forholdt seg passiv. Jeg forholder meg ikke passiv. Karma skal hjemsøke deg i lang tid fremover.

Det er en forskjell mellom Kina og Norge som du er kanskje ikke klar over. I Kina og Asia forøvrig er vold i nære relasjoner, (domestic violence) og mishandling å betrakte som et privat anliggende – ikke noe politiet vanligvis Involver seg i. Foreløpig mangler Kina noe som helst lovverk for å håndtere vold i nære relasjoner! Ifølge en Forente Nasjoners undersøkelse fra 2012, en fjerdedel av menn i visse deler av Asia innrømmer at de her begått voldtekt! Statistikk for Kina er 22.2 % hvor kinesiske menn innrømmer å ha begått voldtekt. 55 % av de 22.2 % hadde voldtatt mer en 1 gang. 2.2 % hadde deltatt i gjengvoldtekt! Når voldtekt er såpass utbredt i Kina er andre former for mishandling trolig svært høyfrekvent. Det er tydeligvis ikke særlig alvorlig å bedrive mishandling i Kina og det er nok en bagatell å beskyldes for mishandling i Kina. 22.2 % er farlig nær å beregne som en normalt sosialt akseptabel atferd. Dette er kanskje for deg å regne som en bagatell.

I denne verdensdel og den kulturen jeg tilhører er det ingen bagatell å bedrive mishandling, det er ikke normalt eller sosialt akseptabelt og det er særdeles alvorlig å bli beskyldt for konemishandling! Jeg finner meg rett og slett ikke i det og jeg fortjener det heller ikke! Jeg kan fortelle deg at allerede i 2012 signerte jeg for din andre års oppholdstillatelse under sterk tvil. Jeg ble advart allerede våren 2012 av flere kinesiske personer om at din plan var å skilles så snart du hadde oppnådd permanent oppholdstillatelse. Jeg prøvde virkelig å redde vårt ekteskap ved å søke hjelp fra kinesisk kyndige fagfolk som lege og sykepleier. Bl.a. hadde vi 6 møter med familievernkontoret med psykolog og tolk, dessverre med betydelig uvilje fra din side. Jeg vil bemerke at den som mishandler nesten aldri vil finne på å forsøke å blande inn fagfolk som psykologer, terapeuter, leger eller sykepleiere!

Saken blir ut av verden når du trekker tilbake dine beskyldninger. Dessuten må du returnere de eiendelene, ervervet forut for ekteskapet, som du har tatt herfra.

Richard Norton